Wydrukuj tę stronę

            Regulamin konkursu "Łowna paczka od Kongera"
13
maj

Regulamin konkursu "Łowna paczka od Kongera"

Napisane przez  Redakcja WMH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą: „Łowna paczka od Kongera"

2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem serwisu Facebook pod adresem facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebooka. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


3. Organizatorem Konkursu jest redakcja miesięcznika WMH, z siedzibą w Warszawie przy ul Jasnodworskiej 3, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Konger działająca pod adresem ul. Warszawska 19, 05-082 Stare Babice, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

8. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 

§2 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego korespondencyjnego,

c) numeru telefonu (na potrzeby wydania nagrody).

4. Dane osobowe Laureata konkursu zostaną usunięte z wszelkich baz danych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureata Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi Nagród, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody).

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.

 

§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest opisanie połowu ryb do którego doszło w 2020 i/lub zamieszczenie zdjęcia dokumentującego taki połów w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. Post konkursowy jest umieszczony na profilu facebook.com/magazynWMH. Warunkiem dodatkowym jest określone jako „publiczne” polubienie profilu Facebook Organizatora facebook.com/magazynWMH i Fundatora Nagród http://facebook.com/KongerFishing. Polubienia muszą być widoczne publicznie w profilu Facebook Uczestnika.

2. Konkurs trwa od opublikowania postu konkursowego w dniu 13.05.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 18.05.2020 roku.

4. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

 

§4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 3 Laureatów, którzy udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe i/lub zamieści najładniejsze zdjęcie. Laureaci zostaną wyłonieni spośród Uczestników na Facebooku. 

5. W konkursie można wziąć udział tylko jako "profil" a nie jako "strona" (w rozumieniu regulaminu serwisu Facebook).

6. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do prac, zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu. Zdjęcia muszą przedstawiać rybę żywą i sfotografowaną na tle łowiska lub innej naturalnej scenerii.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami

8. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych (w tym zdjęć), w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

 

§5 OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wygrania 3 zestawów przynęt Konger. Wartość każdej nagrody to ok 200 zł.

2. Laureatów wyłania Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu.

3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook  Organizatora, za pośrednictwem których Laureaci zostaną poproszeni o podanie danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.

4. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres wskazany przez każdego Laureata.

5. W przypadku nie odebrania przez Laureata przesyłki z nagrodą lub niepodania swojego adresu korespondencyjnego do wysyłki nagrody w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestników w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim drogą pocztową.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

8. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także, jeśli nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

9. Nagroda zostanie wysłana zapakowana oryginalne, zaplombowane fabrycznie opakowanie.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

 

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora nie później niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wmh.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

Artykuły powiązane