Wydrukuj tę stronę

            REGULAMIN KONKURSU „DAM QUICK 2019”
05
listopad

REGULAMIN KONKURSU „DAM QUICK 2019”

Napisane przez  Redakcja

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą: „Konkurs DAM Quick”.

2. Konkurs jest przeprowadzony dwutorowo, w dwóch niezależnych od siebie częściach:

- za pośrednictwem serwisu Facebook pod adresem facebook.com. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
- za pośrednictwem serwisu Youtube pod adresem youtube.com, zgodnie z wytcznymi dla społeczności umieszczonymi pod adresem www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Youtube, ani z nim związany.

3. Organizatorem Konkursu jest redakcja miesięcznika WMH, z siedzibą w Warszawie przy ul Jasnodworskiej 3, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma DAM Polska, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.

5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

8. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 

§2 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego korespondencyjnego,

c) numeru telefonu (na potrzeby wydania nagrody),

d) adres e-mail.

4. Dane osobowe Laureata konkursu zostaną usunięte z wszelkich baz danych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureata Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi Nagród, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody).

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.

 

§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Kołowrotek DAM Quick – jakie ryby i dlaczego?” w komentarzu pod:
a) Facebook: postem konkursowym. Post konkursowy jest umieszczony na profilu facebook.com/magazynWMH. Warunkiem dodatkowym jest określone jako „publiczne” polubienie profilu Facebook Organizatora oraz "publiczne" udostępnienie tego filmu na profilu Uczestnika.
b) Youtube: filmem czytelnie oznaczonym jako „Ogłoszenie konkursowe”, umieszczonym na kanale Youtube pod adresem youtube.com/user/wmhpl/videos. Wymagane jest także podanie w tytm samym komentarzu adresu e-mail na który zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość o nagrodzie. Warunkiem dodatkowym jest zasubskrybowanie kanału Youtube Organizatora.

2. Konkurs trwa od opublikowania postu konkursowego w dniu 7.11.2019 roku do godziny 23:59:59 dnia 11.11.2019 roku.

3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

 

§4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która

w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu

i zaakceptowała jego postanowienia,

c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 2 Laureatów, którzy udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jeden z laureatów zostanie wyłoniony spośród uczestników na Facebooku i jeden spośród uczestników na Youtube. Każdy ma prawo wziąć udział w obu częściach konkursu, jednak może wygrać tylko jedną z dwóch nagród.

5. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do prac, zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami

7. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

8. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

 

§5 OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wygrania 2 sztuk kołowrotka DAM Quick 2 3000 FD o wartości ok 140 zł. Każdy Laureat może wygrać tylko 1 kołowrotek z 2 ufundowanych.

2. Laureatów wyłania Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora.

3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook i kanale Youtube Organizatora.

4. Nagroda zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Zwycięzcę.

5. W przypadku nie odebrania przez Laureata przesyłki z nagrodą, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestników w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim drogą pocztową.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

8. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także, jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 7 ust. 1. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

9. Nagroda zostanie wysłana w stanie fabrycznie nowym, zapakowana w oryginalne opakowanie.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

 

 

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora nie później niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wmh.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.